BÁO CÁO GIÁM SÁT TRỌN GÓI
× Đơn giá trọn gói bao gồm các công việc: lấy mẫu, nhân công lấy mẫu, vận chuyển mẫu, đo mẫu, viết và nộp báo cáo Đơn giá trọn gói chỉ áp dụng cho trường hợp đo 3 chỉ tiêu căn bản hoặc trường hợp chỉ đo 01 mẫu khí thải bằng phương pháp testo. Trường hợp khách hàng phát sinh nhiều hạng mục hơn xin vui lòng tham khảo mục báo giá "BÁO CÁO GIÁM SÁT TỪNG MỤC" 3 chỉ tiêu căn bản là lấy 3 mẫu căn bản chi tiết như sau:
- 01 mẫu không khí xung quanh: đo 5 chỉ tiêu - tiếng ồn, Bụi, NO2, SO2, CO
- 01 mẫu nước thải: đo 8 chỉ tiêu - pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N (nitrat), Tổng P (phosphate), Coliform, Amoni
- 01 mẫu không khí nhà xưởng: đo 5 chỉ tiêu - tiếng ồn, bụi, NO2, SO2, CO
Đo 01 chỉ tiêu khí thải bằng phương pháp TESTO là phương pháp lấy mẫu nhanh cho kết quả ngay với 5 chỉ tiêu: nhiệt độ, lưu lượng, NOX, SO2, CO