× Khách hàng bấm vào thêm mã chất thải để nhập mã CTNH (cách giữa mỗi cập số VD: 16 01 06)


Nhập mã chất thải
Chức năng